Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu www.realdivers.sk (ďalej len “Všeobecné obchodné podmienky”)

 

I. Úvodné ustanovenia

 

1.1. Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia právne vzťahy medzi podnikateľským subjektom Real Divers – Bc. Marek Paňko, sídlo spoločnosti gen. Svobodu 682/4, 08901 Svidník, IČO: 51204282, DIČ: 1084713036, IČ DPH: SK1084713036, zapísaným v obchodnom registri Svidník,. Vl.č. 1543/, (ďalej v texte len ako “Predávajúci” v príslušnom gramatickom tvare) a každou osobou, ktorá je kupujúcim tovaru ponúkaného Predávajúcim na internetovej stránke Predávajúceho www.realdivers.sk podľa Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len “Kupujúci”), ktoré vznikajú pri kúpe uvedeného tovaru.

 

1.2. Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia Všeobecnými obchodnými podmienkami, Reklamačným poriadkom pre internetový obchod www.realdivers.sk (ďalej len “Reklamačný poriadok”) a ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä Občianskeho zákonníka – zákon č. 40/1964 Zb. a v znení neskorších predpisov, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 397/2008 Z. z. (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“), Obchodného zákonníka, zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služby na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

 

1.3. Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru ponúkaného Predávajúcim na internetovej stránke Predávajúceho www.realdivers.sk (ďalej len “tovar”) uzavretá spôsobom podľa článku II. Všeobecných obchodných podmienok.

 

1.4. Na Kupujúceho, ktorým je osoba nakupujúca tovar za účelom podnikania a nie za účelom osobnej spotreby fyzických osôb, sa nevzťahujú ustanovenia čl. VI. “Záruka a servis” a čl. VII. ” Vrátenie tovaru – odstúpenie od zmluvy” Všeobecných obchodných podmienok a ustanovenia Reklamačného poriadku. Zodpovednosť za vady tovaru sa v tomto prípade riadia ustanoveniami §422 a nasl. Obchodného zákonníka.

 

1.5. Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj Obrancov mieru 4675/6, 080 01 Prešov, tel. č.: 051/7721597

 

II. Spôsob objednania tovaru a uzavretie kúpnej zmluvy

 

2.1. Kupujúci si objednáva tovar prostredníctvom vyplneného elektronického objednávkového formulára uvedeného na internetovej stránke Predávajúceho (ďalej len “objednávka”) spôsobom určeným v nasledujúcich ustanoveniach tohto článku Všeobecných obchodných podmienok.

 

2.2. Kupujúci vyplní všetky požadované údaje uvedené v objednávke. Pred definitívnym odoslaním objednávky má Kupujúci možnosť objednávku a zadané údaje skontrolovať. Kupujúci potvrdí objednávku tlačidlom ,,Potvrdiť objednávku”. Objednávka sa považuje za odoslanú, ak bude doručená Predávajúcemu a bude obsahovať všetky požadované údaje, t.j. dodaciu a fakturačnú adresu so všetkými, v objednávkovom formulári požadovanými údajmi, e-mailový a telefonický kontakt na objednávateľa, názov objednávaného tovaru, množstvo a taktiež spôsob dodania a platby. Odoslaná objednávka je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho a zároveň potvrdením, že sa oboznámil so všetkými informáciami, ktoré sú uvedené vo Všeobecných obchodných podmienkach a Reklamačnom poriadku (ktorý je súčasťou Všeobecných obchodných podmienok).

 

2.3. Odoslanou objednávkou je Kupujúci viazaný a môže ju e-mailom alebo telefonicky odvolať len v prípade, ak toto odvolanie dôjde Predávajúcemu skôr, ako Predávajúci odošle e-mail s akceptáciou objednávky Kupujúcemu.

 

2.4. Predávajúci zašle na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v objednávke e-mail s akceptáciou objednávky Kupujúceho (ďalej len “akceptácia”). Predávajúci si vyhradzuje v určitých prípadoch (v závislosti od charakteru objednávky, výšky kúpnej ceny a podobne) právo vyžiadať si od Kupujúceho pred odoslaním akceptácie dodanie príslušných podkladov (napr. výpis z príslušného registra, splnomocnenie a pod.)

 

2.5. Kúpna zmluva je uzavretá doručením akceptácie Predávajúceho Kupujúcemu.

 

2.6. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky Kupujúceho – množstva tovaru, výšky kúpnej ceny, nákladov na prepravu, vzdialenosťou a podobne, žiadať od Kupujúceho autorizáciu (ďalšie potvrdenie) objednávky vhodným spôsobom, ako napríklad v písomnej forme alebo telefonicky. V prípade ak Kupujúci túto autorizáciu (ďalšie potvrdenie) požadovaným spôsobom v lehote určenej Predávajúcim nevykoná, kúpna zmluva sa márnym uplynutím tejto lehoty od začiatku zrušuje. Zmluvné strany sú si povinné vydať všetko, čo si do okamihu zrušenia zmluvy plnili.

 

2.7. Predávajúci si vyhradzuje právo neodoslať akceptáciu Kupujúcemu v prípade zjavnej tlačovej chyby týkajúcej sa ceny, popisu alebo obrázku tovaru v katalógu tovarov uvedenom na internetovej stránke Predávajúceho.

 

2.8. Kupujúci si môže výnimočne objednať tovar od Predávajúceho aj telefonicky a to realizáciou objednania tovaru na telefónnom čísle predávajúceho, ktoré je zverejnené na internetovej stránke Predávajúceho. Každá telefonická objednávka musí byť písomne potvrdená prostredníctvom e-mailu. Na uzavretie kúpnej zmluvy cez telefón sa v takom prípade primerane použijú ustanovenia čl. II týchto Všeobecných obchodných podmienok.

 

III. Cena a platobné podmienky

 

3.1. Kupujúci je povinný za tovar, ktorého objednávka bola akceptovaná Predávajúcim, riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu podľa bodu 3.2. Všeobecných obchodných podmienok platnú v čase odoslania objednávky Predávajúcemu.

 

3.2. Kúpna cena za tovar je cena uvedená na internetovej stránke Predávajúceho www.realdivers.sk v čase odoslania objednávky Kupujúceho Predávajúcemu. Kúpne ceny a ceny všetkých poplatkov v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH. Všetky akciové ceny platia do vypredania zásob pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

 

3.3. Kúpnu cenu hradí Kupujúci podľa zvoleného spôsobu úhrady uvedeného v objednávke. Prehľad možných spôsobov úhrad tovaru:

 

  a) na dobierku – v hotovosti pri prevzatí tovaru,

  b) prevodom na účet predávajúceho

  c) formou hotovostnej platby v prevádzkarni predávajúceho

 

3.4. Faktúra na kúpnu cenu vystavená Predávajúcim, ktorá bude zaslaná alebo odovzdaná Kupujúcemu spolu s tovarom, slúži zároveň i ako daňový doklad a dodací list.

 

3.5. V kúpnej cene podľa bodu 3.2. Všeobecných obchodných podmienok nie sú zahrnuté náklady na dopravu zakúpeného tovaru. Predávajúci si okrem ceny tovaru a ceny za dopravu neúčtuje v súvislosti s dodaním tovaru žiadne ďalšie poplatky.

 

3.6. V prípade, keď Kupujúci vykoná úhradu kúpnej ceny vopred a Predávajúci nie je schopný zabezpečiť dodanie tovaru, Predávajúci vráti zaplatenú kúpnu cenu Kupujúcemu do 15 dní od oznámenia rozhodnutia Kupujúceho, a to na účet Kupujúceho, ktorý zašle e-mailom na realdiverstore@gmail.com.

 

3.7. V prípade poskytovania zliav sa zľavy nikdy nesčítavajú!

 

IV. Dodacia lehota

 

4.1. Tovar bude Kupujúcemu dodaný v lehote uvedenej na internetovej stránke Predávajúceho pri príslušnom tovare v katalógu tovarov. Do tejto lehoty sa započítavajú iba pracovné dni. Tovar pri ktorom je uvedené, že je aktuálne na sklade a ktorý je objednaný počas pracovného dňa do 12:00 hod. bude doručený na určenú dodaciu adresu do troch dní.

 

4.2. Dodacia lehota začína pri tovare, ktorého kúpna cena bude Kupujúcim hradená pri prevzatí tovaru, t.j. na dobierku, plynúť dňom uzavretia kúpnej zmluvy podľa čl. II. Všeobecných obchodných podmienok, t.j. doručením akceptácie Predávajúceho Kupujúcemu. V prípade, že Kupujúci zvolil iný spôsob úhrady ako zaplatenie tovaru pri jeho prevzatí, t.j. napríklad prevodom platby z účtu na účet, začína dodacia lehota plynúť až od úplného zaplatenia kúpnej ceny, t.j. od pripísania celej sumy kúpnej ceny na účet Predávajúceho.

 

4.3. V prípade, že objednaný tovar nie je možné dodať v uvedenom termíne, bude Predávajúci Kupujúceho o tejto skutočnosti bezodkladne informovať spolu s informáciou o náhradnom termíne dodania, prípadne ponúkne iný výrobok, porovnateľný s pôvodným (náhradné plnenie). V tomto prípade si však musí Predávajúci vyžiadať súhlas Kupujúceho.

 

4.4. Ak Predávajúci objednaný tovar nemôže dodať a Kupujúci s Predávajúcim sa nedohodli na náhradnom plnení, je Predávajúci povinný vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu Kupujúcemu do 15 dní od uplynutia lehoty na dodanie tovaru prevodom na jeho bankový účet.

 

V. Podmienky dodania tovaru

 

5.1. Predávajúci dodá tovar Kupujúcemu až po úplnom zaplatení jeho kúpnej ceny, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

 

5.2. Spôsob dodania tovaru

 

  a) osobným odberom

  b) kuriérskou službou

  c) v prípade malých zásielok a po predchádzajúcom dohovore prostredníctvom Slovenskej pošty

 

5.3. Poplatok za dopravu závisí od celkovej hmotnosti a hodnoty objednaného tovaru a je viditeľný v rámci objednávky ako samostatná položka košíka

 

5.4. Povinnosti Kupujúceho pri prevzatí tovaru:

Kupujúci je povinný pri prevzatí zásielku riadne skontrolovať a všetky nedostatky nahlásiť priamo doručovateľom a to ešte pred potvrdením prevzatia. V prípade zistenia porušenia pásky na zásielke alebo zistenia iných porušení obalu svedčiacich o neoprávnenom vniknutí do zásielky s prepravovaným tovarom, Kupujúci zásielku od prepravcu neprevezme. Podpisom preberacieho protokolu Kupujúci potvrdzuje, že zásielka bola prevzatá neporušená. Na dodatočné nahlásenie mechanických poškodení nie je možné brať ohľad a tieto nebudú uznané.

Faktúra slúžiaca zároveň ako dodací list je priložená v zásielke s prepravovaným tovarom alebo je zaslaná e-mailom.

 

VI. Záruka a servis

 

6.1. Záruku na tovar Predávajúci poskytuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov alebo po dobu uvedenú v záručnom liste, ktorá však nie je kratšia ako zákonná záručná lehota. Ak nie je v katalógu tovarov na internetovej stránke Predávajúceho www.realdivers.sk alebo v priloženom záručnom liste alebo v návode na použitie produktu uvedené inak, je záručná doba pri všetkých tovaroch 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim.

 

6.2. Poskytnutá záruka sa vzťahuje na výrobné vady tovarov alebo iné vady, ktoré neboli spôsobené neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, použitím tovaru v rozpore s jeho účelom alebo návodom, mechanickým poškodením alebo opotrebovaním, živelnými pohromami ako napríklad úderom blesku či iným atmosférickým výbojom, ohňom či vodou alebo pôsobením iných neštandardných javov, ako napríklad prepätie v rozvodnej sieti.

 

6.3. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu v prevádzke Predávajúceho nachádzajúcej sa na adrese: Real Divers – Bc. Marek Paňko, gen. Svobodu 682/4, 08901 Svidník a to:

 

  a) osobným doručením reklamovaného tovaru

  b) zaslaním reklamovaného tovaru poštou, kuriérom, nie však na dobierku

 

6.4. Všetky právom uplatnené záručné opravy sú bezplatné, vrátane nákladov na doručenie opraveného tovaru Kupujúcemu.

 

6.5. K reklamovanému tovaru Kupujúci predloží čitateľný originál dokladu o kúpe tovaru – pokladničný blok alebo faktúru a podrobný popis vady. Pokiaľ sa vada nevyskytuje trvalo, je nutné jednoznačne uviesť podmienky, pri ktorých sa prejavuje. Reklamovaný tovar odporúčame odovzdať v originálnom obale a musí byť kompletný, t.j. vrátane dodaného príslušenstva a pod.

 

6.6. Postup reklamácie a spôsob odstránenia vád tovaru rieši Reklamačný poriadok, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok.

 

VII. Vrátenie tovaru – odstúpenie od zmluvy

 

7.1. V zmysle ustanovení zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa má Kupujúci právo od uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby oznámenie Kupujúceho o odstúpení od zmluvy boli Predávajúcemu doručené v uvedenej lehote. Spotrebiteľ má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu. !!!Tu si môžete stiahnuť formulár Odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy.!!!

 

7.2. Kupujúci je povinný tovar vrátiť buď osobne na adrese: Real Divers – Bc. Marek Paňko, gen. Svobodu 682/4, 08901 Svidník, alebo odoslaním tovaru na túto adresu. Tovar zaslaný na dobierku Predávajúci nepreberá. V prípade, že Kupujúci využije právo na vrátenie tovaru, doručí tovar nepoškodený, bez známok opotrebenia a v pôvodnom obale.

 

7.3. Predávajúci tovar prekontroluje a preskúša. Pokiaľ bol tovar vrátený nepoškodený a neopotrebovaný, vráti Predávajúci Kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu v lehote do 14 dní od dňa vrátenia tovaru od Kupujúceho prevodom na účet Kupujúceho. Pokiaľ by bol vrátený tovar akokoľvek poškodený či opotrebovaný, vyhradzuje si Predávajúci právo na náhradu nákladov za uvedenie tovaru do pôvodného stavu, ktorú je oprávnený započítať oproti kúpnej cene. To neplatí ak bol tovar vrátený z dôvodu, že mal vady, na ktoré sa vzťahuje záruka.

 

7.4. Pokiaľ sa Predávajúci a Kupujúci nedohodnú inak, Kupujúci nemôže bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa (tovar na objednávku) alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

 

7.5. Pri porušení podmienok pre odstúpenie od zmluvy alebo riadneho vrátenia tovaru je Predávajúci oprávnený uplatniť si u Kupujúceho náhradu škody, ktorá mu tým vznikla podľa príslušných právnych predpisov.

 

VIII. Záverečné ustanovenia

 

8.1. Všeobecné obchodné podmienky a Reklamačný poriadok, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok, sú záväzné odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke Predávajúceho.

 

8.2. Všeobecné obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na internetovej stránke Predávajúceho v deň odoslania objednávky Kupujúcim.

 

8.3. Odoslaním objednávky potvrdzuje Kupujúci Predávajúcemu, že akceptuje výšku ceny za objednaný tovar včítane prípadných expedičných a dopravných nákladov, Všeobecné obchodné podmienky a Reklamačný poriadok Predávajúceho v znení platnom k momentu odoslania objednávky.

 

8.4. Kupujúci odoslaním objednávky udeľuje Predávajúcemu v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov súhlas na spracovávanie jeho osobných údajov uvedených v objednávke v informačnom systéme Predávajúceho za účelom plnenia kúpnej zmluvy uzatváranej podľa Všeobecných obchodných podmienok. Kupujúci udeľuje súhlas dobrovoľne. Kupujúci prehlasuje, že osobné údaje uvedené v objednávke sú pravdivé. Spracovávané údaje nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté tretej strane

 

8.5. Predávajúci je viazaný svojou ponukou tovaru vrátane jeho ceny od odoslania akceptácie Kupujúcemu až do doby dodania tovaru Kupujúcemu, pokiaľ neustanovuje niektoré ustanovenie Všeobecných obchodných podmienok v zvláštnom prípade inak. Odoslanou objednávkou je Kupujúci viazaný do doby stanovenej na dodanie tovaru.

 

8.6. Kúpnu zmluvu podľa podmienok uvedených vo Všeobecných obchodných podmienkach je možné uzavrieť v slovenskom jazyku.

 

8.7. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť znenie Všeobecných obchodných podmienok.

 

REKLAMAČNÝ PORIADOK

 

Článok I

 

     Právo na uplatnenie reklamácie Predávajúci zodpovedá za vady tovaru, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim. Kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku.

Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru vrátane príslušenstva predávajúcemu spolu so záručným listom alebo dokladom o kúpe reklamovaného tovaru. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok predávajúceho. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s Občianským zákonníkom – zákon č. 40/1964 Zb. a v znení neskorších predpisov, § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o ochrane spotrebiteľa”). Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky. Ak sa vyskytne u zakúpeného tovaru vada, má Kupujúci právo vadu reklamovať pre rozpor so spotrebiteľskou kúpnou zmluvou. Pre správne posúdenie reklamácie je nutné, aby reklamovaný tovar bol čistý, kompletný a v súlade s hygienickými predpismi alebo všeobecnými hygienickými zásadami. Kupujúci je povinný pri používaní tovaru dodržiavať okrem všeobecne známych pravidiel, rovnako aj podmienky stanovené pre používanie tovaru v záručnom liste alebo návodu na použitie, užívať a ošetrovať tovar v súlade s jeho prirodzenou životnosťou

 

Článok II

 

     Uplatnenie reklamácie Ak Kupujúci zistí, že vec má vadu, nemá vec ďalej používať, ale je povinný bez zbytočného odkladu uplatniť reklamáciu u predávajúceho. Zväčša sa uplatňujú vady výrobného charakteru, vady, ktoré vznikli nevhodným použitím materiálu alebo vady, ktoré vznikli nesprávnym technickým postupom. Opotrebovanie charakteristické pre daný materiál alebo použitie sa nepovažuje za vadu. Nejde o vadu, pokiaľ z povahy predanej veci vyplýva, že jej životnosť je kratšia než záručná doba a keď pri obvyklom užívaní takej veci dôjde k jej celkovému opotrebovaniu ešte pred uplynutím záručnej doby. Ak tovar vykazuje vady, Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu osobne v prevádzke predávajúceho alebo odoslaním tovaru na túto adresu v súlade s § 18 ods. 2 zákona o ochrane spotrebiteľa tak, že reklamovaný tovar zašle ako zásielku, nie však ako dobierku, na nižšie zmienenú adresu.

 

     Ak reklamovaný tovar je zaslaný na adresu prevádzky predávajúceho, v zásielke musí byť reklamovaný tovar spolu s listom, v ktorom Kupujúci uvedie presne druh a rozsah vád tovaru, svoje kontaktné údaje a kópiu pokladničného bloku alebo faktúry vystavenej predávajúcim, na základe ktorej Kupujúci uhradil kúpnu cenu tovaru. Pokladničný blok alebo faktúra slúži ako doklad o kúpe a zároveň ako záručný list. Reklamačné konanie tovaru začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

  1. Doručenie reklamovaného tovaru,

  2. Doručenie popisu vád tovaru,

  3. Doručenie dokladu o kúpe.

 

     Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol Predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť. Miesto uplatnenia reklamácie Kupujúci uplatňuje reklamáciu osobne alebo zaslaním na adresu prevádzky spoločnosti Real Divers – Bc. Marek Paňko, gen. Svobodu 682/4, 08901 Svidník.

 

     V prípade, že je reklamovaný tovar doručený poštou alebo kuriérom na adresu prevádzky Predávajúceho, zodpovedná osoba tento tovar prevezme, skontroluje zásielku, dokumentáciu (faktúru, pokladničný blok, obal), rozhodujúci dátum na lehotu plynutia reklamácie je dátum prijatia od kuriéra alebo poštového doručovateľa. Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) Predávajúceho vždy postačuje doklad o zakúpení (pokladničný blok, faktúra). Predloženie dokladu o zakúpení na účely reklamácie postačuje aj v prípade, že bol vydaný záručný list, ale Kupujúci ho stratil. V takom prípade sa reklamácia musí prijať, pričom sa na tovar poskytne 24-mesačná záruka, nie však dlhšia, hoci takáto dlhšia záručná doba mohla byť vyznačená v stratenom záručnom liste.

 

Článok III

 

     Zodpovednosť a povinnosť Predávajúceho Pri predaji tovaru Predávajúci zodpovedá za to, že tovar je v súlade so spotrebiteľskou kúpnou zmluvou, t.j. že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonanej reklamy očakávané, príp. akosť a úžitkové vlastností pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám, právnym predpisom, je v určenom zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý Predávajúci pri použití veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa. Predávajúci nezodpovedá za rozpor so spotrebiteľskou kúpnou zmluvou, ak Kupujúci vadu tovaru spôsobil sám, Kupujúci pred prevzatím tovaru o vade tovaru vedel, reklamácia Kupujúceho odporuje povahe tovaru a uplynutiu doby trvanlivosti tovaru. Predávajúci nezodpovedá za vady, pre ktoré bola poskytnutá zľava z ceny tovaru, ktoré vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru, jeho nesprávnym či nadmerným používaním, alebo po uplynutí doby životnosti tovaru spôsobené zásahom neoprávnenej osoby na tovar alebo jeho súčasť.

     

V prípade reklamácie Predávajúci nezodpovedá za stratu dát, respektíve za škodu spôsobenú stratou dát, ktoré boli uložené v zariadení. Kupujúci si je povinný pred reklamáciou dáta sám zálohovať. Predávajúci vydá v deň uplatnenia reklamácie kupujúcemu doklad o uplatnení reklamácie tovaru vo forme e-mailovej správy alebo v písomnej forme. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu tovaru ihneď, v zložitejších prípadoch do 30 dní od začiatku reklamačného konania. Ak Kupujúci uplatní reklamáciu počas prvých 12 mesiacov od dátumu zakúpenia tovaru, predávajúci môže reklamáciu vybaviť spôsobom odôvodnené zamietnutie iba na základe výsledku odborného posúdenia. Náklady na odborné posúdenie, ako aj všetky náklady súvisiace s odborným posúdením znáša počas prvých 12 mesiacov predávajúci, bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia a ich úhradu nemožno od spotrebiteľa vyžadovať.

 

     Ak je reklamácia uplatnená po uplynutí 12 mesiacov od zakúpenia tovaru, Predávajúci ju môže vybaviť spôsobom odôvodnené zamietnutie aj bez odborného posúdenia. V tomto prípade je Predávajúci povinný poskytnúť Kupujúcemu informáciu o tom, kam môže výrobok poslať na odborné posúdenie. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

 

  a) odovzdaním opraveného tovaru,

  b) výmenou tovaru,

  c) vrátením kúpnej ceny tovaru,

  d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,

  e) písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,

  f) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

 

     O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje Predávajúci Kupujúceho formou dohodnutou medzi obidvoma zmluvnými stranami (e-mailom, doporučeným listom, SMS, resp. telefonicky) a zároveň bude Kupujúcemu spolu s tovarom doručený reklamačný protokol. Predávajúci po riadnom vybavení reklamácie vyzve Kupujúceho telefonicky, e-mailom alebo iným spôsobom dohodnutým s Kupujúcim k prevzatiu opraveného Tovaru a reklamačného protokolu, resp. bude po vzájomnej dohode tovar spolu s reklamačným protokolom doručený Kupujúcemu poštou alebo kurierom.

 

     Ak Kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže Predávajúci od Kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.

 

     Ak Kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a Predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť Predávajúceho za reklamovanú chybu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť. Predávajúci poučil Kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 Občianskeho zákonníka a právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 623 Občianskeho zákonníka tak, že umiestnil tento Reklamačný poriadok na príslušnej podstránke elektronického obchodu Predávajúceho a Kupujúci mal možnosť si ho prečítať v čase pred odoslaním objednávky.

 

Článok IV

 

     Lehoty na uplatnenie reklamácií Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. Predávajúci zodpovedá za vady nepotravinárskeho tovaru po dobu 24 mesiacov od prevzatia veci spotrebiteľom, ak na tovare, jeho obale, návode alebo záručnom liste nie je uvedená dlhšia doba. Ak je reklamácia vybavená opravou, predlžuje sa záručná doba o dobu od uplatnenia reklamácie odo dňa, kedy je spotrebiteľ povinný po skončení opravy si tovar prevziať, a to aj v prípade, že tak kupujúci neurobil. Predávajúci je povinný vydať Kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy uplatnil toto právo, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania. Ak je reklamácia vybavená výmenou vadného tovaru za tovar bez vád, plynie pre nový tovar nová záručná doba znovu odo dňa prevzatia novej veci alebo odo dňa, kedy bol Kupujúci povinný si vec po vybavení reklamácie vyzdvihnúť. Ak nie je reklamácia vadného tovaru, za ktorú Predávajúci zodpovedá, uplatnená v záručnej dobe, právo zo zodpovednosti za vadu zaniká.

 

Článok V

 

     Práva Kupujúceho Pri vadách tovaru, ktoré spotrebiteľ uplatní v priebehu záručnej doby, má právo pri odstrániteľných vadách, aby bola vada bezplatne, riadne a včas odstránená. O spôsobe odstránenia chyby rozhoduje Predávajúci a je povinný chybu bez zbytočného odkladu odstrániť Namiesto odstránenia vady (opravy) môže Kupujúci požadovať výmenu chybnej veci za bezchybnú, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu tejto súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady (opravy) vymeniť vadnú vec za bezchybnú. Pri vadách, ktoré nemožno odstrániť a ktoré bránia tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vád, má Kupujúci právo: na výmenu veci (Predávajúci je povinný vec vymeniť) alebo právo od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie kúpnej ceny (Predávajúci je povinný vrátiť Kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu).

 

     Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí aj vtedy, ak sa rovnaká chyba, aká bola najmenej dvakrát opravovaná, vyskytne tretíkrát v záručnej dobe. Pokiaľ Kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak Predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

     Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim Real Divers – Bc. Marek Paňko, so sídlom spoločnosti gen. Svobodu 682/4, 08901 Svidník, IČO: 51204282, je Slovenská obchodná inšpekcia Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); Kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

 

     Kupujúci môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu riešenia sporov on-line (ďalej len ako „RSO“), ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Kupujúci pri predkladaní podania v platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov on-line. Článok VI Výnimky zo záruky Za vadu sa nepovažuje opotrebovanie charakteristické pre daný materiál alebo použitie. Pokiaľ z povahy predanej veci vyplýva, že jej životnosť je kratšia než záručná doba a keď pri obvyklom užívaní takej veci dôjde k jej celkovému opotrebeniu ešte pred uplynutím záručnej doby, nepovažuje sa to za vadu. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté:

 

  – prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením

  – znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby

  – používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa

  – vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom, vniknutím vody do elektrických častí

  – zásahom do tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy alebo úpravy)

  – prepätím, napr. pri údere blesku, vplyvom magnetického poľa

  – pri používaní tovaru v rozpore s návodom na obsluhu

  – mechanickým poškodením – roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený tovar, tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškrabaním vrstiev tovaru a pod.

 

     Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy/ násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.

 

     Pri výrobkoch, ktoré na svoje fungovanie využívajú akumulátor, resp. rôzne druhy batérií, sa bežné opotrebenie akumulátora, resp. batérie, nepovažuje za vadu tohto výrobku opotrebovanie batérie, nakoľko sa tu jedná o súčasti výrobkov, ktoré bežným používaním prirodzene strácajú svoju životnosť.

 

     V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.

 

Svidník

 

dňa 01.01.2023.

 

Bc. Marek Paňko

Nákupný košík